تاریخ: ۱۳۹۵/۳/۲۰
سرفصلهای دوره های عمومی امداد
 
 
 
 
مبحث آموزشی مقدماتی امداد ( حضوری)
 
 مدت زمان آموزش:24 ساعت
 

رديف

محتواي آموزشي

عناوین فرعی

ساعت تئوری

1.         

كليات و تعاريف

واژگان کلیدی ، مروری بر قوانین و مقررات

2

2.        

آشنایی با وظایف امدادگران و حقوق آسیب دیدگان

آشنایی با شرح حال وظایف و مسئولیت امدادگران ، اخلاق امدادگران ، حقوق آسیب دیدگان ، ارتباط با رسانه ها

2

3.        

ایمنی در صحنه عملیات

ایمنی امدادگران ، ایمنی آسیب دیدگان ، ایمنی محیط(صحنه حادثه-تجهیزات )

2

4.        

شناخت سوانح و حوادث شایع در ایران

سوانح طبیعی شایع در ایران( زلزله ، سیل، طوفان،و مانند اینها) و سوانح انسان ساخت ( حوادث ترافیکی و حوادث شایع استانی)

2

5.        

آشنایی با سازمانهای ملی و بین المللی پاسخ به سوانح

آشنایی اجمالی با سازمان بهداشت جهانی (WHO) ، آشنایی اجمالی با صندوق کودکان سازمان ملل متحد(UNICEF) ، آشنایی اجمالی با کمیسریای عالی پناهندگان (UNHCR) ، آشنایی اجمالی با دفتر عمران ملل متحد(UNDP) ، آشنایی اجمالی با برنامه جهانی غذا(WFP) ، آشنایی اجمالی با سازمان مدیریت بحران و کارگاههای تخصصی ، آشنایی اجمالی با اورژانس کشور، آشنایی اجمالی با سازمان آتش نشانی شهرداری های کشور

2

6.        

آشنایی مقدماتی با سامانه های هشدار دهنده

آشنایی با سامانه های هشدار سریع در سوانح ، آشنایی با روش های پخش هشدار ، پیام هشدار و سامانه های هشدار دهنده در ایران

2

7.        

آشنایی با عملیات لجستیک در امداد

نیازهای عملیات امداد و درخواست ترابری (زمینی، هوایی و دریایی) ، ذخیره سازی و انبار ، سامانه های ارتباطات ، تدارک نیروهای امدادی (تامین آب،غذا، بهداشت و درمان و استراحتکاه)

4

8.       

ارزیابی سوانح

ارزیابی سریع اولیه ، گزارش وضعیت ، گروههای ارزیاب ، فرمهای ارزیابی ، ارزیابی نیازها و خسارات

4

9.        

مبانی کار تیمی

مبانی کار گروهی و تیمی

2

10.       

آزمون

 

2

جمع كل

24