تاریخ: ۱۳۹۵/۳/۲۰
سرفصلهای دوره های مقدماتی جستجو و نجات
 
 
 
 
مبحث آموزشی مقدماتی جستجو و نجات
   (حضوری)

مدت زمان آموزش : 40 ساعت

 

رديف

محتواي آموزشي

عناوین فرعی

تئوري

عملي

جمع

1.         

کلیات و تعارف

آشنایی با مبانی و مفاهیم

2

0

2

2.        

آشنایی اجمالی با عملیات جستجو و نجات در محیطهای گوناگون

کوهستان،حوادث حمل و نقل ، شهری(آوار)  و محیطهای آبی(سیلاب)

6

0

6

3.        

عملیات اطفای حریق با تاکید بر اطفاء حریق در خودرو

تئوری حریق ، شناخت انواع آتش و پیشگیری از حریق ، انواع خاموش کننده و جریان های اطفایی ، پودر ، (AFT/HNE) آب و اکسیژن

4

4

8

4.        

ایمنی و امنیت صحنه عملیات

ارزیابی صحنه،مواد خطرناک در صحنه ، تجهیزات و امکانات

2

1

3

5.        

اصول مبانی کار با طناب

آشنایی با تجهیزات اولیه و تخصصی کار با طناب و گره ها

2

4

6

6.        

آشنایی با تجهیزات جستجو و نجات

آماده سازی ، کاربری و نگهداری

3

6

9

7.        

آشنایی مقدماتی با عملیات با بالگرد

نزدیک شدن به بالگرد ، دور شدن از بالگرد، خطرات و قوانین مقررات کار با بالگرد

2

0

2

8.       

آزمون

 

2

2

4

جمع  كل

23

17

40

 
 
مبحث آموزشی مقدماتی جستجو و نجات
   (غیر حضوری)
مدت زمان آموزش : 26 ساعت