تاریخ: ۱۳۹۵/۹/۲۸
شماره های تماس جمعیت هلال احمر خراسان رضوی

طبقه 7

مديرعامل

299

37671200

مشاور اجرايي مديرعامل

297

خدمات

فکس دفتر مدیرعامل

299-297

37683037

مسوول حراست

300

37638500

291-298

37620523

دفتر حراست 

343

فکس 37638180

278

263

37662090

دبیرخانه

343

خدمات

طبقه 6

معاونت داوطلبان

314

37638434

مسوول نمايندگي ولي فقيه

302

37632477


344

37678412

دفتر نمايندگي ولي فقيه

211

37632477


339

279

امور حقوقی

289

37619017

آموزش

273

296


270

 


334

 

امور حج و زیارت

268

37686767

کانون بازنشستگان

276

 
طبقه 5

روابط عمومی

290

37621018

روابط عمومی

239

37678411

روابط عمومی

331

332

بازرسی

282

37638386

روابط عمومی

332

 


280

37638386

طبقه 4

خزانه دار و عامل ذیحساب

227

37638388


233

37638119

دفتر خزانه داری

227

225


337

230


232

224


223

205

333 -221

 

221


217

226

طبقه 3

معاونت امور جوانان 

245

37620889

واحد رایانه  203

246

37638141


245

37620293


260

37637721

250 -251 -252

 

37638636


229

253

248

 247


266

 

طبقه 2

معاون منابع انسانی و پشتیبانی

235

37619018


212

 

دفتر پشتیبانی

236

262

241 -329

 

342

رییس اداره منابع انسانی

330

37637720

دبیرخانه

345

37677888

رئیس اداره پشتیبانی

237

37638448


238

242


341

346

346

328

242

طبقه 1

اداره ساختمان

285

37672046

تدارکات

244

37615581

دفتر اداره ساختمان

286

249


243

287


288 - 231

340

336 -222

 


طبقه M

ترابری سبک

317

خدمات

امور بیمه

216

 

همکف

تاسیسات

307

نگهبانی 321

تلفنخانه

9و202

37620804

تکثیر و فتوکپی

207

 

37638810-37638808-37638185- 37638183

طبقه 1- و 2-

انبار

324

 

پارکینگ

201

موتورخانه 322