تاریخ: ۱۳۹۶/۵/۳۱
لیست اسامی پذیرفته شده در آزمون دوره تخصصی تغذیه در شرایط اضطراری خواهران مورخ 96/05/17 لغایت 96/05/19 شهرستان کاشمر

1-                       فاطمه انوری قلعه بالا

2-                      زهرا فارسی

3-                   صغرا تقوی

4-                    نسیبه عباس زاده

5-                     اعظم لسانی عارفی

6-                     نیره سیدی

7-                    عصمت مبارکی

8-                     مریم نوری ثانوی

9-                      نفیسه مصطفایی

10-                 سیده اعظم موسوی

11-                  مرضیه زمانیان

12-                 اعظم قاسمی