تاریخ: ۱۳۹۶/۵/۳۱
لیست اسامی پذیرفته شده در آزمون دوره تخصصی اقدامات پیش بیمارستانی مورخ 96/04/10 لغایت 96/04/15 مشهد

1-                       سید سجاد سلیمانی

2-                      علی نظر زاده