تاریخ: ۱۳۹۴/۵/۱
وصیت نامه شهید نور علی شوشتری
دیروز از هرچه داشتیم، گذشتیم؛ امروز از هرچه بود، گذشتیم
آنجا پشت خاکریز بودیم و اینجا در پناه میز …!!
دیروز دنبال گمنامی بودیم و امروز مواظبیم ناممان گم نشود…
آنجا (جبهه) بوی ایمان می‌داد و این جا ایمانمان بو !! می‌دهد!!…
آنجا درب اطاقمان می‌نوشتیم یاحسین فرماندهی ازآن توست
الان می‌نویسیم بدون هماهنگی وارد نشوید
الهی: نصیرمان باش، تا بصیر گردیم.
بصیرمان کن تا از مسیر برنگردیم و آزادمان کن تا اسیر نگردیم…