تاریخ: ۱۳۹۴/۵/۱۳
تقویم دوره های تخصصی سال 1394

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

لیست دوره های تخصصی سال 1394

ردیف

دوره

شهرستان

جنسیت

تاریخ شروع

تاریخ پایان

        1.             

آوار

مرکز

خواهر

7/3/94

12/3/94

       2.             

اسکان

تربت جام

برادر

25/3/94

27/3/94

      3.             

تغذیه

تربت جام

خواهر

25/3/94

27/3/94

       4.             

حمایت روانی

گناباد

خواهر

21/4/94

24/4/94

      5.             

حمایت روانی

گناباد

برادر

6/5/94

8/5/94

       6.             

اسکان

کاشمر

برادر

17/5/94

19/5/94

      7.             

تغذیه

تربت جام

برادر

17/5/94

19/5/94

      8.             

اسکان

نیشابور

برادر

17/5/94

19/5/94

       9.             

اسکان

قوچان

برادر

17/5/94

19/5/94

     10.             

اسکان

مشهد

خواهر

21/5/94

23/5/94

     11.             

تغذیه

قوچان

برادر

24/5/94

26/5/94

    12.             

تغذیه

سرخس

خواهر

24/5/94

26/5/94

   13.             

پشتیبانی

تربت حیدریه

برادر

26/5/94

28/5/94

    14.             

اسکان

تایباد

خواهر

2/6/94

4/6/94

   15.             

پشتیبانی

تایباد

برادر

11/6/94

13/6/94

    16.             

پشتیبانی

تربت جام

برادر

14/6/94

16/6/94

   17.             

حمایت روانی

تربت جام

خواهر

14/6/94

16/6/94

   18.             

حمایت روانی

قوچان

خواهر

14/6/94

16/6/94

    19.             

حمایت روانی

تایباد

خواهر

18/6/94

20/6/94

    20.             

پیش بیمارستانی

تربت جام

برادر

18/6/94

22/6/94

    21.             

پیش بیمارستانی

قوچان

خواهر

18/6/94

22/6/94

   22.             

اسکان

تربت جام

خواهر

23/6/94

25/6/94

 23.             

پیش بیمارستانی

مشهد

خواهر

23/6/94

27/6/94

   24.             

پشتیبانی

سرخس

برادر

29/6/94

31/6/94

 25.             

پیش بیمارستانی

تربت حیدریه

برادر

21/7/94

25/7/94

   26.             

اسکان

خواف

برادر

25/7/94

28/7/94

 27.             

پیش بیمارستانی

گناباد

برادر

4/8/94

8/8/94

 28.             

اسکان

تربت حیدریه

خواهر

18/8/94

20/8/94

   29.             

اسکان

تربت حیدریه

برادر

24/8/94

26/8/94

   30.             

پیش بیمارستانی

خواف

برادر

27/8/94

1/9/94

   31.             

اسکان

گناباد

برادر

26/9/94

28/9/94

 32.             

جاده

استان

برادر

1/10/94

6/10/94

 33.             

پشتیبانی

بجستان

برادر

5/10/94

7/10/94

 34.             

اسکان ب

سرخس

برادر

13/10/94

15/10/94

 35.             

پیش بیمارستانی

درگز

برادر

30/10/94

4/11/94

 36.             

پیش بیمارستانی

کاشمر

برادر

4/11/94

8/11/94

 37.             

پیش بیمارستانی

سبزوار

برادر

12/11/94

16/11/94

 38.             

پیش بیمارستانی

نیشابور

برادر

17/11/94

21/11/94

 39.             

حمایت روانی

سبزوار

خواهر

19/11/94

21/11/94

    40.             

پیش بیمارستانی

مشهد

برادر

24/11/94

28/11/94

    41.             

آوار

مرکز

برادر

24/11/94

29/11/94

   42.             

مربیگری امداد

مرکز

برادر

24/11/94

1/12/94

 43.             

پشتیبانی

سبزوار

برادر

24/11/94

26/11/94

   44.             

حمایت روانی

سبزوار

برادر

27/11/94

29/11/94

 45.             

پشتیبانی

سبزوار

خواهر

27/11/94

29/11/94

   46.             

پیش بیمارستانی

قوچان

برادر

30/11/94

4/12/94

 47.             

پیش بیمارستانی

سرخس

برادر

4/12/94

8/12/94

 48.             

مربیگری آوار

استان

برادر

4/12/94

9/12/94

   49.             

مربیگری جاده

استان

برادر

12/11/94

18/11/94

   50.             

جاده

مشهد

برادر

19/12/94

24/12/94