تاریخ: ۱۳۹۷/۱۰/۲۰
بازدید ازکانکس امدادروستایی
باتوجه به فرارسیدن فصل زمستان مسئول امداد ونجات شهرستان تایباد ازتجهیزات وکانکس امدادروستایی مستقر در روستای ارزنه باخرز بازدید نمود.
باتوجه به فرارسیدن فصل زمستان مسئول امداد ونجات شهرستان تایباد ازتجهیزات وکانکس امدادروستایی مستقر در روستای ارزنه باخرز بازدید نمود.
رضایی مسئول امدادونجات جمعیت هلال احمرشهرستان تایباد ضمن بازدید از تجهیزات و امکانات کانکس امدادروستایی ارزنه درراستای آمادگی امدادگران تیم امدادروستایی ارزنه این تیم رافراخوان وبرآمادگی همه ی امدادگران باتوجه به وجود حوادث متعدد تاکید نمود. روستای خوش آب وهوای ارزنه در 75کیلومتری شهرستان تایبادقراردارد