تاریخ: ۱۳۹۹/۷/۲۰
کسب رتبه برتر کانون دانشجویی دانشکده علوم پزشکی گناباد
معاون امور جوانان جمعیت هلال احمر خراسان رضوی گفت: کانون دانشجویی دانشکده علوم پزشکی گناباد در جشنواره کانونهای برتر دانشجویی هلال احمر دانشگاههای علوم پزشکی سراسر کشور حائز رتبه برتر شد.
معاون امور جوانان جمعیت هلال احمر خراسان رضوی گفت: کانون دانشجویی دانشکده علوم پزشکی گناباد در جشنواره کانونهای برتر دانشجویی هلال احمر دانشگاههای علوم پزشکی سراسر کشور حائز رتبه برتر شد.
به گزارش روابط عمومی جمعیت هلال احمر خراسان رضوی، علیرضا معین زاده با اعلام این خبر افزود:کانون دانشجویی دانشکده علوم پزشکی گناباد از بین 104 کانون شرکت کننده در این جشنواره جزء 10 کانون برتر علوم پزشکی شد.
وی با اشاره به اینکه تشکل دانشجویی وزارت بهداشت برگزار کننده این جشنواره بود، اظهار داشت:گزارشهای پایش سلامت مداوم سالمندان ، اجرای نذر سلامت خادمین حسینی هلال ، قرار مهربانی (نهم مرداد روز اهدا خون) و.. از طرف کانون دانشجویی دانشکده علوم پزشکی گناباد به دبیرخانه جشنواره ارسال شد.
معاون امور جوانان جمعیت هلال احمر خراسان رضوی گفت: تراکم برنامه های اجرا شده ، کیفیت اجرا ، میزان استقبال ومشارکت در برنامه ها به همراه تبلیغات و پوشش خبری مناسب  برتری این کانون دانشجویی را به دنبال داشت.