تاریخ: ۱۳۹۳/۱۰/۲۵
واحدهای تابعه خزانه داری
حوزه خزانه داری دارای واحدها و ادارات ذیل می باشد:
الف) اداره حسابداری و تنظیم حسابها
ب ) اعتبارات
ج) اداره دریافت و پرداخت
د)ممیزی اسناد
االف )شرح وظایف اداره حسابداری و تنظیم حسابها :
1 – حسابداری و تنظیم حسابهای اعتبارات تملک داراییهای ملی و استانی و اعتبارات بودجه اختصاصی و بودجه درآمد داخلی
2- تهیه صورتهای مالی جاری و ارائه آن به خزانه داری کل و مجمع استان
3- تهیه گزارشات درآمدی استان و ارسال به جمعیت مرکز
4- پیگیری وصول به موقع درآمدها
ب)اعتبارات شامل:
کارشناس اعتبارات :  تامین اعتبار اولیه درخواست خریدبر آورد اعتبار مورد نیاز ساختمان در حال ساخت و تامین اعتبار به هزینه قطعی اسناد
ج) ممیزی اسنادشامل:
1-ممیزی اسناد جاری
2- ممیزی اسناد درآمدی
3- ممیزی اسناد تملک داراییهای سرمایه ای (عمرانی و خرید تجهیزات)
ج) اداره دریافت و پرداخت:
1) حسابداری دریافت و پرداخت که مراحل آن به شرح ذیل می باشد:
الف) تنظیم لیستهای (کشیک، اضافه کاری،ماموریت) توسط واحدهای مربوطه و تایید مدیرعامل
ب) ارجاع مدیرعامل به خزانه داری – امور مالی- مسئول دریافت حقوق و دستمزد و تنظیم لیست خلاصه شده
ج) تایید مجوز خزانه داری – ارجاع به واحد کامپیوتر –تنظیم فیش حقوقی و پرداخت متقاضی(کارمند)
2- تحصیلدار
3- بایگان اسناد مالی