تاریخ: ۱۳۹۳/۱۰/۲۵
شرایط وام
انواع وام قابل ارائه توسط حوزه خزانه داری جمعیت:
الف)-وام ضروری(50.000.000ريالی)
وام ضروری بر اساس سپرده کارکنان جمعیت نزد بانک رسالت پس ازطی مراحلی قابل پرداخت می باشد
ب)- وام قرض الحسنه (20.000.000ريالی)
ج)- ارائه معرفی نامه جهت دریافت وام خرید کارت اعتباری
این وام با پیگیری و مذاکرات خزانه دار محترم با مسئولین بانک ملت شعبه سجاد و مساعدت بانک قابل ارائه به همکاران محترم می باشد.
شرایط جهت اخذ وام قرض الحسنه نزد بانک رسالت جهت کارکنان جمعیت:
1- پس از پایان بدهی و تکمیل موجودی ،با موافقت کمیسیون وام جمعیت و معرفی به بانک
2- افتتاح حساب نزد بانک رسالت :همراه داشتن اصل شناسنامه و کارت ملی یه همراه کپی آنها
3- پس از افتتاح حساب مراجعه به خزانه داری به همراه یک نفر ضامن
4- همراه داشتن کپی شناسنامه و کارت ملی وام گیرنده و ضامن
5- ارئه یک برگ چک ضامن یا وام گیرنده

شرایط جهت اخذ وام قرض الحسنه نزد بانک ملت:
1- قرعه کشی توسط هر واحد به تعداد دو نفر و معرفی به خزانه داری
2- افتتاح حساب سپرده کوتاه مدت نزد بانک یاد شده
3- مراجعه به خزانه داری به همراه یک نفر ضامن
4- همراه داشتن کپی شناسنامه و کارت ملی وام گیرنده و ضامن
5- نامه کسر از حقوق ضامن
6- ارائه سفته به مبلغ 25.000.000ريال